Cennik

Badania psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców w zakresie psychologii transportu

 

L.p. Nazwa badania Cena
1. Badanie osoby ubiegającej się lub przedłużającej prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienie do kierowania tramwajem 150,00 zł
2. Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, tj. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, lub popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 150,00 zł
3. Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami 150,00 zł
4. Badanie kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego, w tym na podstawie skierowania przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego 150,00 zł
5. Badanie kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:- kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, lub- przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, lub- w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 150,00 zł
6. Badanie osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie
tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych
do kierowania pojazdem
150,00 zł
7. Badanie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu 150,00 zł
8. Badanie kandydata na instruktora lub egzaminatora, bądź instruktora
lub egzaminatora
150,00 zł
9. Badanie kierowcy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E
do świadectwa kwalifikacji zawodowej, wstępnej lub okresowej
150,00 zł
10. Badanie w zakresie psychologii transportu w trybie odwoławczym 150,00 zł

 

 

Pozostałe badania w gabinecie psychologicznym:

 

L.p. Nazwa badania Cena
1. Konsultacje psychologiczne dla osób kierujących pojazdami kat. B w ramach obowiązków służbowych, ale nie wykonujących pracy na stanowisku kierowcy 90,00 zł
2. Badanie odwoławcze od konsultacji psychologicznej 70,00 zł
3. Psychoterapia rodzinna 100 zł
4. Psychoterapia indywidualna 50 zł
5. Psychoterapia dzieci i młodzieży 50 zł
4. Porada psychologiczna 50,00 zł
5. Badanie kontynuacyjne 50,00 zł
6. Badanie psychologiczne sędzi, prokuratora lub komornika 200,00 zł
7. Badanie widzenia stereoskopowego (do dali) 20,00 zł
8. Badanie noktometrem – widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie 40,00 zł
9. Diagnoza psychologiczna z wystawieniem opinii 70,00 zł