Cennik

Badania psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców w zakresie psychologii transportu

 

L.p. Nazwa badania Cena
1. Badanie osoby ubiegającej się lub przedłużającej prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienie do kierowania tramwajem 150,00 zł
2. Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, tj. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, lub popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 150,00 zł
3. Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami 150,00 zł
4. Badanie kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego, w tym na podstawie skierowania przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego 150,00 zł
5. Badanie kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:- kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, lub- przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, lub- w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 150,00 zł
6. Badanie osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie
tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych
do kierowania pojazdem
150,00 zł
7. Badanie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu 150,00 zł
8. Badanie kandydata na instruktora lub egzaminatora, bądź instruktora
lub egzaminatora
150,00 zł
9. Badanie kierowcy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E
do świadectwa kwalifikacji zawodowej, wstępnej lub okresowej
150,00 zł
10. Badanie w zakresie psychologii transportu w trybie odwoławczym 150,00 zł
11. Badanie psychologiczne dla osób
kierujących pojazdami kat. B w ramach
obowiązków służbowych, ale nie
wykonujących pracy na stanowisku
kierowcy
150,00 zł
12. Badanie widzenia stereoskopowego (do
dali)
50,00 zł
13. Badanie noktometrem – widzenie
zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie
50,00 zł

 

 

Pozostałe badania w gabinecie psychologicznym:

 

L.p. Nazwa badania Cena – za 1 spotkanie
1. Konsultacja psychologiczna 200,00 zł
2. Terapia rodzinna 250,00 zł
3. Terapia partnerska 250,00 zł
4. Terapia indywidualna 200,00 zł
5. Terapia dzieci i młodzieży (od 12 roku życia) 200,00 zł
6. Porada psychologiczna 200,00 zł
7. Diagnoza psychologiczna z wystawieniem opinii 280,00 zł

 

*Cenniki obowiązują od 01.03.2023r.